ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Jul 20, 2020

Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν διατυπωθεί προς τη Μονάδα Γ’ καθώς και σοβαρών προβλημάτων επιλεξιμότητας δαπανών ειδικότερα σε αμοιβές προσωπικού των Αναπτυξιακών εταιρειών ΟΤΑ, σας ενημερώνουμε ότι,
 
Το Σχετικό Νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις εταιρείες αυτές είναι,

Ν.2190/1994 (επιλογή προσωπικού)
Ν.3845/2010 (στήριξη Ελληνικής οικονομίας από κράτη ΕΕ)
Ν.4314/2014 (ΕΣΠΑ)
Ν.4412/2016 (δημόσιες συμβάσεις)
Ν.4548/2018 (Δίκαιο Ανωνύμων εταιρειών)
Ν.4674/2020 (Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

Σύμφωνα με το 6 σχετικό,

Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (εφεξής «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί») είναι ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττουν από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε δημοτικό, διαδημοτικό, περιφερειακό ή ευρύτερο χώρο, ανάλογα με τις καταστατικές τους προβλέψεις και έχουν ως σκοπό ιδίως την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ.

Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από τους ΟΤΑ ή τον Κρατικό Προϋπολογισμό και δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του δεύτερου άρθρου του ν. 3845/2010 – ήτοι οι αμοιβές προσωπικού δεν εντάσσονται στο πλαίσιο απογραφής της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (επίσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 229 του Ν.4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα»).

Η λειτουργία των Αναπτυξιακών Οργανισμών διέπεται από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ανωνύμων εταιρειών και η εποπτεία τους ασκείται με βάση τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Ήτοι ΝΠΙΔ.

Ορίζονται εξαρχής ως «οργανισμοί δημοσίου δικαίου» για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016.

Το προσωπικό των Αναπτυξιακών Οργανισμών διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο. Το τακτικό προσωπικό προσλαμβάνεται για την κάλυψη θέσεων βάσει κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας (ΚΕΥ). Η στελέχωση των θέσεων του ΚΕΥ με τακτικό προσωπικό γίνεται κατά τις διατάξεις του σχετικού 1 (άρθρο 14) ήτοι κανονικά με διαδικασίες ΑΣΕΠ.

Το έκτακτο προσωπικό που απαιτείται κάθε φορά για την εκτέλεση του αντικειμένου που αναλαμβάνουν, προσλαμβάνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για όσο χρόνο διαρκεί το εκτελούμενο πρόγραμμα ή η σύμβαση, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1, 2 και 3 παράγραφος 4 και 5 της υπ’ αριθμ. 53266/2009 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β΄ 1877). Ητοι,
- εφαρμόζεται στις Ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ α’ βαθμού,
- για την πρόσληψη προσωπικού η εταιρεία εκδίδει υποχρεωτικά προκήρυξη …,
- συγκροτείται τριμελής επιτροπή η οποία ελέγχει τα δικαιολογητικά, καταρτίζει πίνακες κατάταξης υποψηφίων, πίνακα προσληπτέων, κλπ.
- αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών για ενστάσεις,
- η τριμελή επιτροπή καταρτίζει «οριστικό πίνακα κατάταξης»,
Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των προηγούμενων εδαφίων ασκεί τις αποφασιστικές αρμοδιότητες που προβλέπονται από τα καθήκοντα που του ανατίθενται.
 
Οι εταιρείες δύναται να εκτελούν εποπτεία και επίβλεψη δημοσίων μελετών και έργων ΟΤΑ που δεν διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια.
 
Έως 31.12.2020, οι δήμοι, οι περιφερειακές ενώσεις τους και οι περιφέρειες μπορούν να λάβουν αποφάσεις για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού, για την προσαρμογή των υφιστάμενων αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών στις διατάξεις του άρθρου αυτού ή για τη συμμετοχή τους σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς. Αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ, που λειτουργούν και δεν θα προσαρμοστούν κατά το πρώτο εδάφιο, συνεχίζουν να λειτουργούν και διέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
 
Ο γενικός διευθυντής και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου εντάσσονται στις άμεσες δαπάνες προσωπικού και διαρκούν όσο χρόνο εκτελείται το συγχρηματοδοτούμενο έργο. Επομένως, η θέση του γενικού διευθυντή η οποία καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της εταιρείας και προβλέπεται στο οργανόγραμμα, δεν μπορεί να ανατίθεται με συμβάσεις μίσθωσης έργου.
 
Συμπερασματικά, οι εταιρείες αυτές έχουν οικονομική αυτοτέλεια,  συμπράττουν με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής των ΟΤΑ,  εκτελούν δράσεις κρατικών ενισχύσεων, αποτελούν αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
top