Παράταση προθεσμιών δημοσίων συμβάσεων

Nov 19, 2020


Σύμφωνα με το άρθρο 29 «Παράταση προθεσμιών δημοσίων συμβάσεων», η ισχύς της παραγράφου 1 του εξηκοστού άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), που αφορά την παράταση δημοσίων συμβάσεων, λόγω πανδημίας covid19, και η οποία είχε κυρωθεί με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α’ 83) παρατείνεται έως την 31.12.2020.

Ν.4753_18.11.2020 (ΦΕΚ 227 Α)
 
top